Hafan  Amdanom Ni  Cynhyrchion  Ychwanegol  Statws  Cymorth
   Hafan > Amdanom Ni > Telerau ac amodau   
       
Amdanom Ni
Cyflwyniad
Ein Cwmni
Cysylltwch
Cymru 1
Pam ein dewis ni?
Y Sefydlwyr
Ein gweinyddion
Ein gwefan
Ein gynhyrchion
Polisi preifatrwydd
Telerau ac amodau
Telerau ac amodau

Dewiswch delerau ac amodau pa un o wasanaethau Cymru 1 yr ydych am eu gweld:

Cymru 1 Cyswllt

Cymru 1 Arian

Cymru 1 Aur

Cofrestru Peuoedd

Dylunio gwefannau

Ymwrthodiad, hawlfraint a termau defnyddio Safle WeCymru 1 Cyswllt

Mae'r canlynol yn gyfieithiad o'r telerau ac amodau Saesneg ac yn cael ei ddarparu fel cyfleuster yn unig. Mewn llys barn, dim ond y telerau ac amodau Saesneg gwreiddiol fydd yn berthnasol.Rydych wedi dewis ymuno â gwasanaethau Cymru 1 Cyswllt (Connect mewn Saesneg) yn cael eu rhedeg gan Cymru 1 Cyfyngedig ("Cymru 1"). Os byddwch yn tanysgrifio, mae eich defnydd o'r gwasanaethau ("Gwasanaethau") yn amodol ar y Telerau ac Amodau a'r Polisi Defnydd Derbyniol canlynol. Dim ond yn y Deyrnas Unedig mae gwasanaeth Cymru 1 Cyswllt ar gael.HEBLAW FEL Y GOSODIR ISOD, MAE TALIADAU GWASANAETHAU CYMRU 1, OS BYDD RHAI, A'R TELERAU AC AMODAU A'R POLISI DEFNYDD DERBYNIOL CYMRU 1 HYN (GYDA'I GILYDD Y "TELERAU AC AMODAU") YN AGORED I NEWID HEB RYBUDD. OS BYDDWCH YN TORRI'R TELERAU AC AMODAU, MAE CYMRU 1 CYFYNGEDIG YN CADW'R HAWL I DDILEU EICH CYFRIF(ON) CYMRU 1, YN OGYSTAL Â THREFNAU ERAILL Y GALL DDILYN.
MYNEDIAD DI-DÂL CYMRU 1 I'R RHYNGRWYD

Gyda'r gwasanaeth mynediad i'r Rhyngrwyd hwn byddwch yn cael mynediad di-dâl diderfyn i'r Rhyngrwyd trwy byrth Galwad Lleol 0845 neu 0844 Cymru 1 (lle byddant ar gael), Cyfeiriad e-bost a 30Mb o Le ar y We
CEFNOGAETH DECHNEGOL

Mae Cymru 1 yn darparu cefnogaeth dechnegol ffôn ar gyfer y gwasanaeth Connect rhwng 9am a 6pm Llun-Gwener. Mae 50c y munud yn cael ei godi am alwadau cefnogaeth dechnegol bob amser.
TELERAU AC AMODAU CYFFREDINOL

Rydych yn honni fod gennych yr hawl a'r gallu i dderbyn y Telerau ac Amodau hyn. Rydych yn cadarnhau fod yr wybodaeth a ddarparwyd gennych yn ystod y broses ymuno yn berthynol i chi ac yn fanwl gywir. Ar unrhyw adeg arbennig o'ch cyfrif, dim ond un person sydd ag awdurdod i gael mynediad i'r Gwasanaethau.
CADW HAWLIAU

MAE CYMRU 1 YN CADW'R HAWL, YN ÔL EI EWYLLYS YN UNIG, I NEWID AC ADDASU'R GWASANAETH, OFFER A CHYFRADDAU A THELERAU'R TELERAU AC AMODAU HYN AR UNRHYW ADEG HEB RYBUDD BLAENOROL. MAE CYMRU 1 YN CADW'R HAWL I DERFYNU'R GWASANAETHAU AR UNRHYW ADEG.Mae Cymru 1 yn cadw pob hawlfraint a hawliau eraill yn ac i unrhyw gynnwys sydd ar gael trwy'r Gwasanaethau a ddynodwyd fel neu a hawliwyd gan Cymru 1 fel yn perthyn i Cymru 1 (a'i drwyddedwyr).
CYFRIFON DEIALU

Bydd Cymru 1 yn darparu Gwasanaethau Rhyngrwyd fel a fanylir ar ein gwefannau ac yn ein taflenni cynnyrch. Nid yw Cymru 1 yn gwarantu unrhyw gyflymder mynediad modem, llinellau ffôn, trafnidiaeth ffôn na ffactorau telathrebu eraill sydd oddi allan i'w reolaeth, all effeithio ar y cyflymder y gall modem arbennig dderbyn neu anfon data. Nid yw Cymru 1 yn rheoli nac mewn unrhyw fodd yn gwarantu dibynadwyaeth, argaeledd na pherfformiad adnoddau gaiff eu cyrchu trwy'r Rhyngrwyd.
DATA AC E-BOST

Nid yw Cymru 1 yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am niwed i ffeiliau cyfrif, colli data, na chostau amser cysylltu sydd i'w priodoli i'ch methiant i gadw cyfrinachedd neu amddiffyn eich cyfrineiriau rhag defnyddwyr diawdurdod. Nid yw Cymru 1 yn rhoi unrhyw warant nac yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am warant unrhyw ddata ar unrhyw weinydd, gan gynnwys gweinyddion diogel. Rydych yn cydnabod nad oes gwarant o unrhyw breifatrwydd ar y Rhyngrwyd ac nad yw Cymru 1 yn atebol am unrhyw edrych ar na thorri i mewn i'ch e-bost, newyddion, ac ati gan bartïon oddi allan. Mae Cymru 1 yn cadw'r hawl i arolygu eich e bost, grŵp newyddion a gweithgaredd arall os yw gweithgaredd o'r fath yn effeithio'n anffafriol ar wasanaethau neu gwsmeriaid Cymru 1, neu os bydd staff Cymru 1 yn amau fod gweithgaredd o'r fath yn torri'r Telerau ac Amodau hyn.


NOTE: Access to POP3 mailboxes is not possible from outside our 0844 535 1740 dial-up network. Access to smtp servers other than smtp.cymru1.net is not possible at any time. Running your own smtp server is not possible.

TUDALEN(NAU) / LLE AR Y WE

Mae 30Mb o le ar y we yn cael ei ddarparu fel rhan o'r gwasanaeth. Er mwyn defnyddio'r lle hwn ar y we rhaid i chi wneud cais yn gyntaf i'w ysgogi.I lwytho a dadlwytho ffeiliau, mae’n rhaid cysylltu a'r Rhyngrwyd trwy RWYDWAITH deialu Cymru 1. Gallwch weld ffeiliau (eich safle we) wedi eu lwytho i'ch gwefan trwy unrhyw wasanaeth Rhyngrwyd.


CYFYNGIADAU AR DDEFNYDD

Mae Cymru 1 yn cadw'r hawl i atal neu ddileu eich cyfrif Cymru 1 os na chaiff ei ddefnyddio am gyfnod o 45 diwrnod. Mae Cymru 1 yn cadw'r hawl i atal neu ddileu eich cyfrif os bydd eich defnydd o Wasanaethau Cymru 1 yn effeithio'n anffafriol ar berfformiad systemau neu'n torri'r Telerau ac Amodau hyn.
CYNNWYS

Rydych yn cydnabod y gall gwefannau Rhyngrwyd a defnyddio'r Rhyngrwyd (gan gynnwys, ond nid yn gyfyngedig i, grwpiau newyddion, sgwrs, byrddau negeseuon, IRC, FTP, a Telnet) gynnwys neu roi mynediad i ddelweddau, sain, testun a chynnwys arall all fod yn anaddas i blant ac yn annymunol i oedolion. Rydych yn cydnabod nad yw Cymru 1 yn gyfrifol am unrhyw gynnwys na deunydd o'r fath ac yn cytuno bod mynediad i ddeunydd o’r fath trwy ddefnyddio gwasanaethau Cymru 1 ar eich cyfrifoldeb eich hun. Rydych yn cydnabod y gall diogelwch o ran perchnogaeth hawlfraint, gwedduster, anlladrwydd, dibynadwyaeth a chywirdeb cynnwys fod yn hollol ddiffygiol mewn perthynas â'r Rhyngrwyd a chynnwys sydd ar gael trwyddi. Nid yw Cymru 1 yn cloriannu, cymeradwyo nac mewn unrhyw fodd yn gwarantu cywirdeb, cyflawnder, geirwiredd na dibynadwyaeth unrhyw wasanaeth, barn, deunydd na gwybodaeth sydd ar gael trwy'r Gwasanaethau.
DIM GWARANT

RYDYCH YN CYTUNO YN FFURFIOL FOD EICH DEFNYDD O WASANAETHAU CYMRU 1 AR EICH CYFRIFOLDEB EICH HUN YN UNIG. NID YW CYMRU 1 NA'I DDARPARWYR GWYBODAETH, TRWYDDEDWYR, CYFLOGEION NAC ASIANTAU YN GWARANTU Y BYDD GWASANAETHAU YN DDI-DOR NAC YN DDI-WALL; AC NID YW CYMRU 1 NA'I DDARPARWYR GWYBODAETH, TRWYDDEDWYR, CYFLOGEION NAC ASIANTAU YN RHOI UNRHYW WARANT CHWAITH AR GANLYNIAD DEFNYDDIO'R GWASANAETHAU. MAE'R GWASANAETHAU YN CAEL EU DOSBARTHU "FEL Y MAENT" HEB WARANT O UNRHYW FATH, YN BENDANT, YMHLYG NAC FEL ARALL, HEBLAW'R GWARANTAU HYNNY SYDD YMHLYG AC NA ELLIR EU HALLGÁU, EU CYFYNGU NA'U NEWID O DAN Y DEDDFAU SY'N BERTHNASOL I'R TELERAU AC AMODAU HYN.
CYFYNGIAD ATEBOLRWYDD

NI FYDD CYMRU 1 NA NEB ARALL SY'N YMWNEUD Â CHREU, CYNHYRCHU NEU DROSGLWYDDO'R GWASANAETHAU YN ATEBOL AM UNRHYW IAWNDAL UNIONGYRCHOL, ANUNIONGYRCHOL, ATODOL, ARBENNIG NA CHANLYNIADOL YN DEILLIO O DDEFNYDDIO'R GWASANAETHAU NEU FETHU DEFNYDDIO'R GWASANAETHAU NEU O DORRI UNRHYW WARANT; GYDA'R DEALL, FODD BYNNAG, NA FYDD YR YMWADIAD A CHYFYNGIAD HWN O ATEBOLRWYDD DDIM YN BERTHNASOL I'R GRADDAU NAD OES MODD ALLGÁU, CYFYNGU NA NEWID ATEBOLRWYDD O'R FATH O DAN Y DEDDFAU SY'N BERTHNASOL I'R TELERAU AC AMODAU HYN. RYDYCH YN CYDNABOD YN FFURFIOL Y BYDD DARPARIAETHAU'R PARAGRAFF HWN HEFYD YN BERTHNASOL I HOLL GYNNWYS TRYDYDD PARTI AC UNRHYW GYNNWYS ARALL SYDD AR GAEL TRWY'R GWASANAETHAU. RYDYCH YN CYTUNO NA FYDD MEWN UNRHYW FODD YN DAL CYMRU 1 YN GYFRIFOL AM UNRHYW DDETHOLIAD NEU DDAL GAFAEL AR, NEU WEITHRED NEU DDIFFYG, TRYDYDD PARTÏON MEWN PERTHYNAS Â'R GWASANAETHAU.
POLISI DEFNYDD DERBYNIOL

Yn ogystal â'r cyfyngiadau blaenorol, rydych yn cytuno ac yn cydnabod y gall Cymru 1 orfodi'r Telerau ac Amodau hyn yn eich erbyn os byddwch yn gwneud unrhyw weithgaredd anghyfreithlon neu weithgaredd sydd fel arall yn annerbyniol o dan y Polisi Defnydd Derbyniol yn yr adran hon.

NI CHEWCH DDEFNYDDIO GWASANAETHAU CYMRU 1 AT DDIBENION ANGHYFREITHLON NAC I GEFNOGI GWEITHGAREDDAU ANGHYFREITHLON. MAE CYMRU 1 YN CADW'R HAWL, O'I DDEWIS AC YN EI DDOETHINEB RHESYMOL, I ROI GWYBODAETH AMDANOCH NEU EICH CYFRIF PAN FO ANGEN GWNEUD HYNNY MEWN PERTHYNAS AG YMCHWILIO NEU DDILYN MATERION TROSEDDOL NEU SIFIL.Mae gweithgareddau sy'n waharddedig fel rhai allai fod yn anghyfreithlon yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i: copïo diawdurdod o ddeunydd hawlfreiniol gan gynnwys, ond nid yn gyfyngedig i, ddigideiddio a/neu ddosbarthu'r gwaith canlynol ar unrhyw ffurf: ffotograffau o unrhyw ffynhonnell hawlfreiniol (fel papurau newydd, cylchgronau neu lyfrau); gwaith a recordiau cerddorol; darluniau byw a fideo; neu feddalwedd hawlfreiniol. Allforio meddalwedd neu wybodaeth dechnegol gan dorri deddfau rheoli allforio perthnasol UDA neu arall. Hysbysebu neu e-bostio cynlluniau "gwneud-arian-yn gyflym", llythyrau "pyramid" neu "gadwyn" neu sgam tebyg arall. Bygwth niwed corfforol neu ddifrodi eiddo unigolion neu grwpiau. Gwneud cynigion twyllodrus o gynhyrchion neu wasanaethau. Dosbarthu firysau i neu o rwydweithiau a/neu offer cysylltiedig Cymru 1. Delio fel arall mewn cynnwys anghyfreithlon. Ceisio cael mynediad i gyfrifon pobl eraill, neu geisio torri trwy fesurau diogelu Cymru 1 neu systemau eraill ("hacio"), boed yr ymyriad yn peri llygru neu golli data neu beidio. Poeni eraill trwy "lythyr-fomio", "newyddion-fomio" neu "sbamio". "Llythyr-fomio" yw anfon mwy na deg (10) neges tebyg i'r un cyfeiriad e-bost. "Newyddion-fomio" yw anfon mwy na 10Mb o ddata i grŵp newyddion. "Sbamio" yw trawsyrru post masnachol crynswth digymell. Mae anfon negeseuon e-bost digymell, lle bydd y derbynnydd yn gwrthwynebu'r cynnwys neu dderbyn y neges, hefyd yn waharddedig o dan y Telerau ac Amodau hyn. Mae neges yn ddigymell os yw'n cael ei anfon yn groes i siarter USENET neu grŵp newyddion neu os yw'n cael ei anfon i dderbynnydd sydd heb ofyn am na gwahodd y neges. At ddibenion y ddarpariaeth hon, bydd rhoi eich cyfeiriad e-bost ar gael i'r cyhoedd yn cynnwys cais neu wahoddiad i dderbyn negeseuon. Rydych yn cydnabod eich bod yn cael eich gwahardd rhag defnyddio Gwasanaethau neu offer Cymru 1 neu unrhyw gyfeiriad post electronig Cymru 1 i anfon neges post electronig digymell o'r fath neu sylweddol debyg, pa un ai'n fasnachol neu beidio, i nifer fawr o dderbynwyr. Mae'r gwaharddiad hwn yn ymestyn i anfon post crynswth digymell o wasanaeth arall, sydd mewn unrhyw fodd yn golygu defnyddio Gwasanaethau Cymru 1, offer Cymru 1 neu unrhyw gyfeiriad post electronig Cymru 1. Rydych yn cytuno'n benodol na fyddwch yn defnyddio Gwasanaethau nac offer Cymru 1 nac unrhyw gyfeiriad post electronig Cymru 1 mewn perthynas â thrawsyrru yr un neges digymell neu sylweddol debyg i 50 neu fwy o dderbynwyr neu 15 neu fwy o grwpiau newyddion mewn un diwrnod. Bydd Cymru 1 yn codi 1 bunt DU ar anfonwr unrhyw negeseuon SBAM am bob derbynnydd. Er nad yw o reidrwydd yn waharddedig yn ôl y gyfraith, ni chewch ddefnyddio Gwasanaethau Cymru 1 ar gyfer nac i gefnogi dibenion amhriodol, fel: cyrchu, storio neu yrru cynnwys pornograffaidd. Cymryd rhan mewn gweithgareddau sy’n ddi chwaeth neu'n dra sarhaus. Mae gweithgareddau tra sarhaus yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, hysbysu neu yrru deunydd i gefnogi rhagfarn hiliol, crefyddol neu annerbyniol arall. Datgelu cyfrinair eich cyfrif i eraill neu ganiatáu i eraill ddefnyddio eich cyfrif (heblaw defnyddwyr awdurdodedig yn eich cartref). Defnyddio'r un cyfuniad o enw defnyddiwr a chyfrinair i logio yr un pryd - heblaw o'r un offer at ddibenion cyflawni cysylltiad ML-PPP (h.y. cysylltiadau sianel-ddeuol ISDN). Ffugio unrhyw bennawd neges, rhannol neu gyfan, o unrhyw drawsyriant electronig, yn cychwyn neu'n mynd trwy weinyddion Cymru 1. Gosod 'awto-atebwyr', 'cancel-bots' neu drefnau awtomataidd neu bersonol tebyg sy'n cynhyrchu trafnidiaeth ormodol ar y rhwyd, neu sy'n tarfu ar ddefnydd pobl eraill o grwpiau newyddion neu e-bost. Mae hefyd yn annerbyniol i gymryd rhan mewn gweithgaredd anghyfreithlon neu annerbyniol gan ddefnyddio gwasanaeth darparwr arall ond sianelu gweithgareddau o'r fath trwy gyfrif Cymru 1 neu ail-bostiwr, neu ddefnyddio cyfrif Cymru 1 fel lle i dderbyn ymatebion.MAE CYMRU 1 YN CADW'R HAWL YN EI DDOETHINEB EI HUN, I SYMUD UNRHYW WYBODAETH, MEDDALWEDD NEU GYNNWYS NEU DDEUNYDD ARALL A GYRCHWYD NEU A DDARPARWYD TRWY DDEFNYDDIO'R GWASANAETHAU (1) ALLAI FOD YN ANGHYFREITHLON, (2) ALLAI WNEUD CYMRU 1 YN ATEBOL NEU (3) FEL AG I DORRI'R TELERAU AC AMODAU HYN MEWN FFORDD ARALL. MAE GAN CYMRU 1 HAWL I ORFODI DEFNYDDIO'R GWASANAETHAU TRWY ATAL EICH CYFRIF DROS DRO NEU DDILEU EICH CYFRIF YN BARHAOL A THERFYNU EICH MYNEDIAD I'R GWASANAETHAU.Mae'r Telerau ac Amodau hyn yn anhrosglwyddadwy. Y Telerau ac Amodau hyn sy'n ffurfio'r cytundeb llawn rhwng y partïon a bydd iddynt gael eu dehongli yn ôl deddfau Cymru a Lloegr heb gyfeirio at egwyddorion gwrthdaro cyfraith. Os bydd i unrhyw delerau yn y cytundeb hwn fod yn annilys neu'n anorfodadwy, bydd iddynt gael eu dileu o'r cytundeb hwn a bydd i weddill telerau'r cytundeb barhau yn eu cyflawn rym a nerth.

Mae unrhyw feddalwedd sy'n cael ei ddisgrifio yn y ddogfen hon yn cael ei roi o dan gytundeb trwydded. Mae modd defnyddio neu gopïo'r meddalwedd yn unol â thelerau'r cytundeb yn unig.

Mae unrhyw feddalwedd neu raglen i gyrchu neu ddefnyddio unrhyw un o wasanaethau Cymru 1 i'w ddefnyddio yn unol â thelerau'r cytundeb trwydded ddaw gyda neu sy'n berthnasol i'r cyfryw feddalwedd neu raglen yn unig.

Saesneg:

You have elected you to sign up for the Cymru 1 Connect services (known as Cymru 1 Cyswllt in Welsh) operated by Cymru 1 Limited ("Cymru 1"). If you subscribe, your use of the services ("Services") is subject to the following Terms and Conditions and Acceptable Use Policy. The Cymru 1 Connect service is only available in the United Kingdom.

EXCEPT AS SET FORTH BELOW, FEES, IF ANY, FOR THE CYMRU 1 SERVICES, AND THESE CYMRU 1 TERMS AND CONDITIONS AND ACCEPTABLE USE POLICY (COLLECTIVELY "TERMS AND CONDITIONS") ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. IF YOU VIOLATE THE TERMS AND CONDITIONS, CYMRU 1 LIMITED RESERVES THE RIGHT TO CANCEL YOUR CYMRU 1 ACCOUNT(S), IN ADDITION TO OTHER REMEDIES IT MAY PURSUE.


CYMRU 1 FREE INTERNET ACCESS
Under this Internet Access service you will receive free unlimited Internet Access via Cymru 1’s 0845/0844 Local Call Rate Access ports (where available), an E-Mail address and 30Mb of Web Space. You are responsible for paying for the cost of the phone call to connect to our access ports.


TECHNICAL SUPPORT
Cymru 1 provides telephone technical support for the Connect service between the times of 9am to 6pm Mon-Fri. All technical support calls are charged at 50p per minute at all times.


GENERAL TERMS AND CONDITIONS
You represent that you have the right and ability to enter into these Terms and Conditions. You affirm that the information you have provided during the signup process relates to you and is accurate. At any given time on your account, only one person is authorized to access the Services.


RESERVATION OF RIGHTS
CYMRU 1 RESERVES THE RIGHT, AT ITS SOLE DISCRETION, TO MAKE CHANGES AND MODIFICATIONS IN SERVICE, EQUIPMENT AND THE RATES AND TERMS OF THESE TERMS AND CONDITIONS AT ANY TIME WITHOUT PRIOR NOTIFICATION. CYMRU 1 RESERVES THE RIGHT TO TERMINATE THE SERVICES AT ANY TIME.

Cymru 1 reserves all copyrights and other rights in and to any content available through the Services and identified as or claimed by Cymru 1 as proprietary to Cymru 1 (and its licensors).


DIAL-UP ACCOUNTS
Cymru 1 shall provide Internet Services as specified on our web sites and in product literature. Cymru 1 does not guarantee modem access speeds, telephones lines, telephone traffic and other telecommunication factors which are outside its control, which may affect the speed that a particular modem can receive or transmit data. Cymru 1 does not control or in any way warrant the reliability, availability or performance of resources accessed through the Internet.


DATA AND EMAIL
Cymru 1 assumes no liability for damage to account files, loss of data, or connect time charges attributable to your failure to maintain confidentiality or protect your passwords from unauthorized users. Cymru 1 makes no guarantee and assumes no liability for the security of any data on any server, including secure servers. You acknowledge that there is no guaranteed privacy on the Internet and that Cymru 1 is not liable for any viewing or interception of your email, news, etc. by outside parties. Cymru 1 reserves the right to monitor your email, newsgroup and other activity if such activity adversely impacts Cymru 1's Services or customers, or if Cymru 1 staff suspects that such activity is in violation of these Terms and Conditions.


NOTE: Access to POP3 mailboxes is not possible from outside our 0844 535 1740 dial-up network. Access to smtp servers other than smtp.cymru1.net is not possible at any time. Running your own smtp server is not possible.

WEB-PAGE(S)/WEBSPACE
30Mb of webspace is provided as part of the service. In order to make use of this webspace you must first apply for its activation. Uploading and downloading files via FTP can only be achieved if you connect to the Internet via Cymru1's 0844 535 1740 dial-up network. The viewing of files (your web site) uploaded to your webspace is possible through any Internet service.


LIMITATIONS ON USE
Cymru 1 reserves the right to suspend or cancel your Cymru 1 account if it isn't used for a period of 45 days. Cymru 1 reserves the right to suspend or cancel your account if your use of the Cymru 1 Services adversely impacts system performance or is in violation of these Terms and Conditions.


CONTENT
You acknowledge that Internet sites and use of the Internet (including, but not limited to, newsgroups, chat, message boards, IRC, FTP, and Telnet) might consist of, include or provide access to images, sound, text and other content that may be unsuitable for children and objectionable to adults. You acknowledge that Cymru 1 is not responsible for any such content or material and agree that access to such material through use of Cymru 1's services is at your sole risk. You acknowledge that safeguards relative to copyright ownership, decency, obscenity, reliability and integrity of content may be entirely lacking with respect to the Internet and content accessible through it. Cymru 1 does not evaluate, endorse or in any way vouch for the accuracy, completeness, truthfulness or reliability of any service, opinion, material of information made available through the Services.


NO WARRANTY
YOU EXPRESSLY AGREE THAT YOUR USE OF THE CYMRU 1 SERVICES IS AT YOUR SOLE RISK. NEITHER CYMRU 1 NOR ITS INFORMATION PROVIDERS, LICENSORS, EMPLOYEES OR AGENTS WARRANT THAT THE SERVICES WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR FREE; NOR DOES CYMRU 1 OR ANY OF ITS INFORMATION PROVIDERS, LICENSORS, EMPLOYEES OR AGENTS MAKE ANY WARRANTY AS TO THE RESULTS TO BE OBTAINED FROM THE USE OF THE SERVICES. THE SERVICES ARE DISTRIBUTED ON AN "AS IS" BASIS WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, OTHER THAN THOSE WARRANTIES WHICH ARE IMPLIED BY AND INCAPABLE OF EXCLUSION, RESTRICTION OR MODIFICATION UNDER THE LAWS APPLICABLE TO THESE TERMS AND CONDITIONS.


LIMITATION OF LIABILITY
NEITHER CYMRU 1 NOR ANYONE ELSE INVOLVED IN CREATING, PRODUCING OR DELIVERING THE SERVICES SHALL BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THE SERVICES OR THE INABILITY TO USE THE SERVICES OR OUT OF ANY BREACH OF ANY WARRANTY; IT BEING UNDERSTOOD, HOWEVER, THAT THIS DISCLAIMER AND LIMITATION OF LIABILITY WILL NOT APPLY TO THE EXTENT SUCH LIABILITY IS INCAPABLE OF EXCLUSION, RESTRICTION OR MODIFICATION UNDER THE LAWS APPLICABLE TO THESE TERMS AND CONDITIONS. YOU EXPRESSLY ACKNOWLEDGE THAT THE PROVISIONS OF THIS PARAGRAPH SHALL ALSO APPLY TO ALL THIRD PARTY CONTENT AND ANY OTHER CONTENT AVAILABLE THROUGH THE SERVICES. YOU AGREE THAT IT WILL NOT IN ANY WAY HOLD CYMRU 1 RESPONSIBLE FOR ANY SELECTION OR RETENTION OF, OR THE ACTS OR OMISSIONS OF, THIRD PARTIES IN CONNECTION WITH THE SERVICES.


ACCEPTABLE USE POLICY
In addition to the foregoing limitations, you agree and acknowledge that Cymru 1 may enforce these Terms and Conditions against you if you engage in any illegal activities or in activities that are otherwise unacceptable under the Acceptable Use Policy set forth in this section.

YOU MAY NOT USE THE CYMRU 1 SERVICES FOR ILLEGAL PURPOSES OR IN SUPPORT OF ILLEGAL ACTIVITIES. CYMRU 1 RESERVES THE RIGHT, AT ITS OPTION AND IN ITS REASONABLE GOOD-FAITH DISCRETION, TO PROVIDE INFORMATION ABOUT YOU OR YOUR ACCOUNT WHEN REQUIRED TO DO SO IN CONNECTION WITH THE INVESTIGATION OR PROSECUTION OF CRIMINAL OR CIVIL MATTERS.

Activities which are prohibited as potentially illegal include, but are not limited to: Unauthorized copying of copyrighted material including, but not limited to, digitization and/or distribution of the following works in any form: photographs from any copyrighted source (such as newspapers, magazines or books); musical works and recordings; movies and video; or copyrighted software. Exporting software or technical information in violation of U.S. or other applicable export control laws. Posting or emailing of "make-money-fast" schemes, "pyramid" or "chain" letters or other similar scams. Threatening bodily harm or property damage to individuals or groups. Making fraudulent offers of products or services. Distributing viruses to or from Cymru 1 networks and/or connected equipment. Otherwise trafficking in illegal content. Attempting to access the accounts of others, or attempting to penetrate security measures of Cymru 1's or other entities' systems ("hacking"), whether or not the intrusion results in corruption or loss of data. Harassing others by "mail-bombing", "news-bombing" or "spamming". "Mail-bombing" constitutes sending more than ten (10) similar mail messages to the same email address. "News bombing" constitutes sending more than 10Mb of data to a newsgroup. "Spamming" constitutes the transmission of unsolicited commercial mass mailings. Sending unsolicited email messages where the recipient objects to the content or receipt of the message is also prohibited under these Terms and Conditions. A message is unsolicited if it is posted in violation of a USENET or newsgroup charter or if it is sent to a recipient who has not requested or invited the message. For purposes of this provision, merely making one's email address accessible to the public shall not constitute a request or invitation to receive messages. You acknowledge that you are prohibited from utilizing Cymru 1's Services or equipment or any Cymru 1 electronic mail address to send the same or substantially similar unsolicited electronic mail message, whether commercial or not, to a large number of recipients. This prohibition extends to the sending of unsolicited mass mailings from another service, which in any way implicates the use of Cymru 1's Services, Cymru 1's equipment or any Cymru 1 electronic mail address. You specifically agree that you will not utilize Cymru 1's services or equipment or any Cymru 1 electronic mail address in connection with the transmission of the same or substantially similar unsolicited message to 50 or more recipients or 15 or more newsgroups in a single day. Cymru 1 will charge the sender of any SPAM messages at a rate of 1 UK pound per recipient. Even though not necessarily prohibited by law, you may not use the Cymru 1 Services for or in support of inappropriate purposes, such as: Accessing, storing or transmitting pornographic content. Engaging in activities that are vulgar or profoundly offensive. Profoundly offensive activities include, but are not limited to, posting or transmitting of material in support of racial, religious or other unacceptable bigotry. Revealing your account password to others or allowing use of your account by others (other than authorized users in your household). Use of the same username and password combination for simultaneous login - except from the same equipment for the purposes of achieving a ML-PPP connection (i.e. dual-channel ISDN connections). Forging any message header, in part or whole, of any electronic transmission, originating or passing through Cymru 1 servers. Installation of 'auto-responders', 'cancel-bots' or similar automated or manual routines which generate excessive amounts of net traffic, or disrupt newsgroups or email use by others. It is also unacceptable to engage in an illegal or unacceptable activity using the service of another provider but channelling such activities through a Cymru 1 account or re-mailer, or using a Cymru 1 account as a mail drop for responses.

CYMRU 1 RESERVES THE RIGHT IN ITS SOLE DISCRETION, TO REMOVE ANY INFORMATION, SOFTWARE OR OTHER CONTENT OR MATERIAL ACCESSED OR PROVIDED THROUGH USE OF THE SERVICES THAT IS (1) POTENTIALLY ILLEGAL, (2) COULD SUBJECT CYMRU 1 TO LIABILITY OR (3) OTHERWISE IN VIOLATION OF THESE TERMS AND CONDITIONS. CYMRU 1 HAS THE RIGHT TO ENFORCE USE OF THE SERVICES BY TEMPORARILY SUSPENDING YOUR ACCOUNT OR PERMANENTLY CANCELLING YOUR ACCOUNT AND TERMINATING YOUR ACCESS TO THE SERVICES.

These Terms and Conditions are non-transferable. These Terms and Conditions constitute the entire agreement between the parties and shall be interpreted under the laws of England and Wales without reference to conflict of law principles. If any term in this agreement is found to be invalid of unenforceable, it shall be deleted from this agreement and the remaining terms of the agreement shall continue in full force and effect.Any software described in this document is furnished under a license agreement. The software may be used or copied only in accordance with the terms of the agreement.

Any software or program used to access or utilise any Cymru 1 service may be used only in accordance with the terms of the license agreement furnished with or applicable to that software or program.Cymru 1 Arian

Fe fydd y dudalen yma yn ymddangos yn Gymraeg yn fuan iawn.

Cymru 1 Silver - Terms of Service and Acceptable Use Policy


Sections 6 and onward of the Terms of Service section contains information on when and how you will be charged for the service, and how to cancel your account.


By signing up for a Cymru 1 Silver account subscription with Cymru 1 Limited ("Cymru 1", "us", "our", "we"), you, the subscribing client ("you", "your", "the client") agree to the terms and conditions set out below.

These terms and conditions are non-transferable. These terms and conditions constitute the entire agreement between the you and Cymru 1 and shall be interpreted under the laws of England and Wales without reference to conflict of law principles. If any term in this agreement is found to be invalid of unenforceable, it shall be deleted from this agreement and the remaining terms of the agreement shall continue in full force and effect.


Acceptable Use Policy

1. SPAM (unsolicited email)

Spamming is not permitted via our services or servers. Infringing accounts will be terminated immediately. Our definition of spamming includes but is not limited to:


Using a non-existent return address when sending commercial solicitations

Mail bombing (sending multiple messages without significant new content to the same user)

Subscribing someone else to a mailing list without that person's permission

(Please report spamming to 'abuse@Cymru1.net')


2. Site content

Cymru 1 services or servers shall not be used to host web sites which contain offensive material. Our definition of offensive includes but is not limited to material which is:

Racist


Sexist

Homophobic

Pornographic

Intended or likely to incite hatred or intolerance

Libellous

Defamatory

Harassing

Threatening

Illegal

Invasive of privacy

In addition, Cymru 1 services or servers shall not be used to

a) Store mp3 files whose copyright does not belong to you,

b) Host chat services of any type, including IRC and ICQ.

c) Due to bandwidth issues we do not allow storage of .cmd, .bat, .mov, .avi, .wav, .rm, .ram, .rmx, .asf, .wmf, .wmp, and .wma files at all, nor do we allow the following types of file if over 2mb in size: rar, .ace, .lzh, .zip, and .arj

3. Dangerous Activities.

You may not use Cymru 1 services or servers to post or disseminate in any manner, any information or material which may be dangerous, damaging or injurious to persons or property or which, directly or indirectly, may be used to create danger, damage or injury to persons or property.

4. Infringement.

You may not use Cymru 1 services or servers in any manner which infringes the intellectual property rights or other proprietary rights of any third party including, without limitation, material protected by copyright, trademark, patent, trade secret, or other intellectual property right used without proper authorization.

5. Fraudulent Activities.

You may not offer or disseminate fraudulent goods, services, schemes, or promotions (i.e., make money fast schemes, chain letters, pyramid schemes), or furnish false data on any signup form, contract or online application or registration, or fraudulently use any information obtained through the use of Cymru 1 servers or services, including without limitation use of credit card numbers.

6. Harmful Activities.

You may not use Cymru 1 services or servers for disseminating or hosting harmful content including, without limitation, viruses, Trojan horses, worms, time bombs, cancelbots or any other computer programming routines that may damage, interfere with, surreptitiously intercept or expropriate any system, program, data or personal information.


7. Tortuous Activities.

You may not use Cymru 1 services or servers for any tortuous conduct, including, but not limited to, posting defamatory, libelous, slanderous, scandalous, or private information about a person or company without their consent; intentionally inflicting emotional distress; making unlawful threats; stalking, interfering with any contract or prospective economic relations; engaging in fraud or deception; engaging in sexual or other harassment; or for violating any patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights.

8. Misuse of System Resources.

You may not engage in any uses or activities that misuse Cymru 1 services, servers or system resources, including, but not limited to employing or posting programs which consume excessive CPU time or storage space; permitting use of mail services, mail forwarding capabilities, POP accounts, or autoresponders other than for your own account.


Terms Of Service

1. CYMRU 1 RESERVES THE RIGHT, AT ITS SOLE DISCRETION, TO MAKE CHANGES AND MODIFICATIONS IN SERVICE, EQUIPMENT AND THE RATES AND TERMS OF THESE TERMS AND CONDITIONS AT ANY TIME upon thirty(30) days prior notice via e-mail or standard postal mail service. Changes in rates resulting from upgrades or downgrades in the service requested by you do not require 30 days prior notice, however. Either party may terminate the service without cause or prior notice.

2. You agree to comply with the Acceptable Use Policy set forth above and to refrain from any of the unacceptable uses set forth therein. Cymru 1 reserves an absolute right to determine for itself what is abusive, pornographic, offensive, or inappropriate and will terminate the service in the event it deems any use to violate the said Policy.

3. You agree that Cymru 1 has the right and responsibility to fully cooperate in any legal investigation regarding any aspect of services, including services sold to you. Any use or attempted use of system to engage in software piracy or other illegal activities will result in an immediate termination of service.

4. You agree to indemnify and hold Cymru 1, its information providers, licensors, employees and agents harmless in connection with any controversy or legal action arising from your use of this service, including but not limited to controversies or legal action over domain name selection and web site content.


5. Although Cymru 1 works hard to prevent technical problems, system failures, and service disruptions, such occurrences are possible, particularly in connection with such things as total power losses, natural calamities, acts of war or terrorism, and destructive acts of hackers.

The security and integrity of all data and configuration information held on our servers is therefore not guaranteed in any way. It is therefore your responsibility to maintain a backup copy of your web site and any other important information you store on our servers and store the same on your own equipment. In the event of a failure that leads to the loss or damage of your data or other information held on our servers, it is also your responsibility to restore this data and information. Cymru 1 shall not be responsible for the costs you might incur in any way with the backup and restoration of any of your data.

You further agree that liability for the failure of Cymru 1 to provide the service you have subscribed to, regardless of cause or duration, shall be limited to a refund of the subscription fees paid for the month in which the failures occur, and that such refunds will only be payable at all if the failure results in you being totally unable to use more than 90% facilities you have subscribed to for more than 48 consecutive hours in that month. You also specifically agree that Cymru 1 shall under no circumstances be liable for any lost profits or other consequential damages.

NEITHER CYMRU 1 NOR ITS INFORMATION PROVIDERS, LICENSORS, EMPLOYEES OR AGENTS WARRANT THAT THE SERVICES WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR FREE; NOR DOES CYMRU 1 OR ANY OF ITS INFORMATION PROVIDERS, LICENSORS, EMPLOYEES OR AGENTS MAKE ANY WARRANTY AS TO THE RESULTS TO BE OBTAINED FROM THE USE OF THE SERVICES.

NEITHER CYMRU 1 NOR ANYONE ELSE INVOLVED IN CREATING, PRODUCING OR DELIVERING THE SERVICES SHALL BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THE SERVICES OR THE INABILITY TO USE THE SERVICES OR OUT OF ANY BREACH OF ANY WARRANTY; IT BEING UNDERSTOOD, HOWEVER, THAT THIS DISCLAIMER AND LIMITATION OF LIABILITY WILL NOT APPLY TO THE EXTENT SUCH LIABILITY IS INCAPABLE OF EXCLUSION, RESTRICTION OR MODIFICATION UNDER THE LAWS APPLICABLE TO THESE TERMS AND CONDITIONS. YOU EXPRESSLY ACKNOWLEDGE THAT THE PROVISIONS OF THIS PARAGRAPH SHALL ALSO APPLY TO ALL THIRD PARTY CONTENT AND ANY OTHER CONTENT AVAILABLE THROUGH THE SERVICES. YOU AGREE THAT YOU WILL NOT IN ANY WAY HOLD CYMRU 1 RESPONSIBLE FOR ANY SELECTION OR RETENTION OF, OR THE ACTS OR OMISSIONS OF, THIRD PARTIES IN CONNECTION WITH THE SERVICES.6. You must pay for the service on a monthly basis, in advance. On signing up for the service your first monthly payment will be taken from your credit or debit card account immediately, along with an account setup fee. Subsequent monthly payments will be taken from your credit or debit card one calendar month from then on. If you sign up on a date that does not exist in all months of the year (e.g. the 31st), then payments for those months in which the date does not exist will be taken on the last day of that month.

7. You may cancel your account at any time. However, the minimum contract period is one month, and the minimum billing period is one month. Thus if you cancel your account within one month of a payment being made by you to us via your credit or debit card, no refund will be given. Instead, your account will remain fully active for the appropriate remainder of the month you have paid for, plus an additional period as set out in section 8 (below). You can cancel your account by logging into your WorldPay account using the username and password given to you by WorldPay on completion of a successful account signup and selecting the appropriate options, or by emailing sales@cymru1.net

8. Domain registration and DNS propagation delays mean that it can take up to 72 hours before any domain you register or configure for use with the Cymru 1 service becomes visible and usable by the Internet as a whole. It can also take up to 24 hours for your account to be set up by Cymru 1 after your first sign-up. When you cancel your account, it will therefore remain active for an additional three days after the period you have paid for expires. This is a good-will gesture on the part of Cymru 1.9. Billing disputes. If at any time you believe Cymru 1 has overcharged your credit or debit card account, please contact the Cymru 1 Sales department by phone or by email, who will investigate the problem and refund you any funds that may be found to have been incorrectly charged.


10. Cymru 1 reserves all copyrights and other rights in and to any content available through the Services and identified as or claimed by Cymru 1 as proprietary to Cymru 1 (and its licensors).


11. Cymru 1 assumes no liability for damage to account files, loss of data, or connect time charges attributable to your failure to maintain confidentiality or protect your passwords from unauthorized users. Cymru 1 makes no guarantee and assumes no liability for the security of any data on any server, including secure servers. You acknowledge that there is no guaranteed privacy on the Internet and that Cymru 1 is not liable for any viewing or interception of your email, news, etc. by outside parties. Cymru 1 reserves the right to monitor your email and web hosting activity if Cymru 1 staff suspects that such activity is in violation of these terms and conditions, or if legally obliged to do so by a law enforcement agency or government authority.


12. Customer requested changes to service. Our agreement with WorldPay, the company that processes all our credit card transactions, requires us to give them at least 14 days notice before making any modifications to the monthly service payments you make to us through them. If you request an upgrade to your service, although we will make the changes you request immediately, depending on when you request the changes it can therefore take up to six weeks before your monthly payments are increased appropriately. Similarly, if you request a downgrade to your service, it can take up to six weeks for this information to be processed by WorldPay and reflected in the amount of your monthly subscription charges. HOWEVER, we will automatically refund to your card any overcharge made to it that results from this delay. This refund will occur as soon as possible after any such overcharge being made - normally within 24 hours, so you will not have to pay for an option you no longer require.13. Receipts. No paper receipts will be sent. You will receive email receipts for your purchase direct from WorldPay. No VAT receipts will be sent unless specifically asked for, in which case you will be sent them via email in PDF form.14. Technical support. Technical support is available by email or by telephone. Calls to our telephone technical support lines are charged at national rates at all times. This national-rate telephone technical support service covers your Silver account and any problems you might have with our Connect service if you subscribe to it. The telephone-based technical support service is normally available only during standard working hours, and will be closed on national and bank holidays.

 

15 (added 06/09/2002) Order Acceptance and Contract Formation
Order acceptance and the completion of or the formation of the contract between you and us will take place on the activation of the service(s) you have requested, unless we have notified you that we do not accept your order or you have cancelled it.

Non-acceptance of an order for a product or service may be a result of, but not limited to, one of the following reasons:

The product you ordered being unavailable
Our inability to obtain authorisation for your payment
The identification of a pricing or product description errorCofrestru Peuoedd Cymru 1

Fe fydd y dudalen yma yn ymddangos yn Gymraeg yn fuan iawn.

If we register a domain name on your behalf:
Cymru 1 Limited is not a domain name Registrar. If you ask us to register a domain name on your behalf we will do so by making use of the services of a third party company. Although we will endeavour to ensure that domain names are correctly registered and (on your instructions) renewed, Cymru 1 Limited cannot accept any responsibility of any kind, including for any losses or damages of any kind, should we fail to correctly register or renew a domain name for you. Furthermore, Cymru 1 Limited cannot be held responsible for any action taken against you, or for any losses or damages of any kind, you should ask us to register or renew a domain name containing or referring to the intellectual property of a third party or which causes any third party to take action against you for any reason. In addition, Cymru 1 Limited, its directors, staff and agents cannot be held responsible for any losses or damages of any kind that you might incur should you lose the ability to use domain name we have registered on your behalf, no matter how this loss of use occurs.

NEITHER CYMRU 1 NOR ITS INFORMATION PROVIDERS, LICENSORS, EMPLOYEES OR AGENTS WARRANT THAT THE SERVICES WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR FREE; NOR DOES CYMRU 1 OR ANY OF ITS INFORMATION PROVIDERS, LICENSORS, EMPLOYEES OR AGENTS MAKE ANY WARRANTY AS TO THE RESULTS TO BE OBTAINED FROM THE USE OF THE SERVICES.

NEITHER CYMRU 1 NOR ANYONE ELSE INVOLVED IN CREATING, PRODUCING OR DELIVERING THE SERVICES SHALL BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THE SERVICES OR THE INABILITY TO USE THE SERVICES OR OUT OF ANY BREACH OF ANY WARRANTY; IT BEING UNDERSTOOD, HOWEVER, THAT THIS DISCLAIMER AND LIMITATION OF LIABILITY WILL NOT APPLY TO THE EXTENT SUCH LIABILITY IS INCAPABLE OF EXCLUSION, RESTRICTION OR MODIFICATION UNDER THE LAWS APPLICABLE TO THESE TERMS AND CONDITIONS. YOU EXPRESSLY ACKNOWLEDGE THAT THE PROVISIONS OF THIS PARAGRAPH SHALL ALSO APPLY TO ALL THIRD PARTY CONTENT AND ANY OTHER CONTENT AVAILABLE THROUGH THE SERVICES. YOU AGREE THAT YOU WILL NOT IN ANY WAY HOLD CYMRU 1 RESPONSIBLE FOR ANY SELECTION OR RETENTION OF, OR THE ACTS OR OMISSIONS OF, THIRD PARTIES IN CONNECTION WITH THE SERVICES.

 

If you register a domain name yourself through our website:
Cymru 1 Limited is not a Domain Name Registrar. Instead it has negotiated an agreement with the American company Wild West Domains Inc through which anyone can register domains at a heavily discounted rates via the www.c1-domains.com registration portal. This portal is branded as "C1 Domains & More". Cymru 1 Limited is in no way legally involved with any domain registration transactions made through the domain registration pages available on the Cymru 1 website site or the www.c1-domains.com registration portal. Instead, all legal agreements for domain name registrations (and/or the purchase of other products and services) made via the www.c1-domains.com website are between you (the customer), and Wild West Domains Inc.

For your convenience, a copy of Wild West Domains Inc domain name registration terms and conditions document appear below. This documents were correct as of 01/05/2004. Up to date versions can be viewed at the www.c1-domains.com website, as can other documents containing terms and conditions that may apply to your purchase or registration.Wild West Domains, Inc.
Domain Name Registration Agreement

This Wild West Domains, Inc. Domain Name Registration Agreement ("Agreement") is by and between Wild West Domains, Inc. ("Wild West") an Arizona Corporation and You, Your heirs, agents, successors and assigns ("You"), and is made effective as of the date of electronic execution. This Agreement sets forth the terms and conditions of Your use of Wild West's Domain Name Registration and represents the entire agreement between You and Wild West. By participating in this transaction, You acknowledge that You have read, understand and agree to be bound by all the terms and conditions of this Agreement, including our dispute policy, along with any new, different or additional terms, conditions or policies which Wild West may establish from time to time.

In addition to transactions entered into by You on Your behalf, You also agree to be bound by the terms of this agreement for transactions entered into on Your behalf by anyone acting as Your Agent, and transactions entered into by anyone who uses the account You've established with Wild West, whether or not the transactions were in Your behalf. You acknowledge that Wild West's acceptance of any application made by You for services provided by Wild West will take place at Wild West's offices located in Scottsdale, Arizona, USA.

You acknowledge that Wild West is a registrar bound by an agreement between Wild West and the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ("ICANN"). You agree that Wild West may modify this agreement in order to comply with applicable law and the terms and conditions set forth by the Internet ICANN and/or the Registry Administrator chosen by ICANN, as well as any registration rules or policies that may be published from time to time by Wild West.

1. fees

In consideration for the services and products ("service") purchased by You and provided to You by Wild West, You agree to pay Wild West at the time service is provided. Payment is to be made by You by providing either a valid credit card, an online check, or using 'Good as Gold' to establish a cash reserve for charge by Wild West (collectively, the 'Payment Method'). Personal checks and money orders may only be used only to fund "Good As Gold" (GAG) accounts, must be for payments of $100 or more, and issued in U.S. dollars for the full amount required at that time. Personal checks under $1,000 are subject to the same processing fees as wire transfers. All personal checks will be delayed fourteen (14) days until the money is credited, which may delay Your usage of the product or service, and any check that bounces will result in a $25 bounced check fee. If You purchase an automatically renewing service or product by personal check, it is Your responsibility to make payment arrangements for each renewal payment. Payments are non-refundable. If for any reason Wild West is unable to charge Your Payment Method for the full amount owed Wild West for the service provided, or if Wild West is charged a penalty for any fee it previously charged to your Payment Method, You agree that Wild West may pursue all available remedies in order to obtain payment. You agree that among the remedies Wild West may pursue in order to effect payment, shall include but will not be limited to, immediate cancellation without notice to You of any domain names registered or renewed on Your behalf. Wild West reserves the right to charge a reasonable service fee for administrative tasks outside the scope of its regular services. These include, but are not limited to, customer service issues that cannot be handled over email but require personal service, and disputes that require legal services. These charges will be billed to the Payment Method we have on file for You. You may change your Payment Method at any time by logging into your Account Manager.

Domain Name Renewals

When You register a domain name, You have the option to elect that the domain name be automatically renewed upon reaching the expiration date. If You elect the automatic renewal option, Wild West will automatically renew, for a period equivalent to the length of your original registration, any domain name that is up for renewal and will take payment from the Payment Method You have on file with Wild West, at Wild West's then current rates. Thus, if you have chosen to register your domain name for one year, Wild West will automatically renew it for one year. If you have chosen to register your domain name for two years, Wild West will automatically renew it for two years, and so on.  Domain name renewals will be non refundable. If for any reason Wild West is not able to take the payment from the Payment Method You have on file, and You fail to respond to our notices, Your domain name registration will expire. It is Your responsibility to keep Your Payment Method information current, which includes the expiration date if you are using a credit card. If You do not elect that the domain name be automatically renewed, You have the responsibility of logging into Your account manager for that domain name and manually implementing the renewal by the expiration date (should You in fact want the domain name to be renewed). In this case, if You fail to manually implement the renewal in a timely fashion the domain name will be cancelled and You will no longer have use of that name. You agree that Wild West will not be responsible for cancelled domain names that You fail to renew, either automatically or manually. In any case, if You fail to renew Your domain name in a timely fashion, additional charges may apply. If You signed up for domain masking, domain forwarding, or any other similar service, with Your domain registration, these services may be automatically renewed when Your domain registration is up for renewal, and You may incur an additional renewal fee unless You cancel in advance.

2. term of agreement; modifications

The term of this agreement shall continue in full force and effect as long as You have any domain name registered through Wild West. You agree that You will not transfer any domain name registered through Wild West to another domain name registrar during the first sixty (60) days from its initial registration date.

You agree that Wild West may modify this agreement from time to time. Wild West may also discontinue services it provides under this agreement. You agree to be bound by any changes Wild West may reasonably make to this agreement when such changes become effective. Should You elect to cancel Your agreement with Wild West You will not receive a refund for any fees You may have paid to Wild West.

You agree that Wild West shall not be bound by any representations made by third parties who You may use to purchase services from Wild West, and that any statements of a general nature, which may be posted on Wild West's web site or be contained in Wild West's promotional materials, will not bind Wild West.

3. up to date information; use of information the service

You agree to notify Wild West within five (5) business days when any of the information You provided as part of the application and/or registration process changes. It is Your responsibility to keep this information in a current and accurate status. Failure by You, for whatever reason, to provide Wild West with accurate and reliable information on an initial and continual basis, shall be considered to be a material breach of this agreement. Failure by You, for whatever reason, to respond within five (5) business days to any inquiries made by Wild West to determine the validity of information provided by You, shall also be considered to be a material breach of this agreement.

You agree that for each domain name registered by You the following information will be made publicly available in the Whois directory as determined by ICANN Policy and may be sold in bulk as set forth in the ICANN agreement:

  • The domain name

  • Your name and postal address

  • The email address, postal address, voice and fax numbers for technical and administrative contacts

  • The Internet protocol numbers for the primary and secondary name servers

  • The corresponding names of the name servers

  • The original date of registration and expiration date

You agree that, to the extent permitted by ICANN, Wild West may make use of the publicly available information You provided during the registration process. If You engage in the reselling of domain names You agree to provide any individuals whose personal information You've obtained, information about the possible uses of their personal information pursuant to ICANN policy. You also agree to obtain consent, and evidence of consent, from those individuals for such use of the personal information they provide.

4. dispute resolution policy

You agree to be bound by our current Dispute Resolution Policy. This policy is incorporated herein and made a part of this agreement. You can view the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy online. You agree that Wild West may from time to time modify its Dispute Resolution Policy. Wild West will post any changes to its Dispute Resolution Policy at least 30 days before they become effective. You agree that by maintaining Your domain name registrations with Wild West after the updated policy becomes effective that You agree to the Dispute Resolution policy as amended. You agree to review Wild West's web site periodically to determine if changes have been made to the Dispute Resolution Policy. If You cancel Your agreement with Wild West as a result of the modified Dispute Resolution policy no fees will be refunded to You.

You agree that if a dispute arises as a result of one or more domain names You have registered using Wild West, You will indemnify, defend and hold Wild West harmless as provided for in this agreement. You also agree that if Wild West is notified that a complaint has been filed with a governmental, administrative or judicial body, regarding a domain name registered by You using Wild West, that Wild West, in its sole discretion, may take whatever action Wild West deems necessary regarding further modification, assignment of and/or control of the domain name deemed necessary to comply with the actions or requirements of the governmental, administrative or judicial body until such time as the dispute is settled. In this event You agree to hold Wild West harmless for any action taken by Wild West.

5. transfer of domain names; resale practices

If You transfer any domain name You agree to provide the information required by, and to abide by, the procedures and conditions set forth in our Domain Transfer Agreement. You may view the latest version of our Domain Transfer Agreement online.

You agree to inform any customer of Yours, who may be acquiring a domain name through You using Wild West's registration services, that they are in fact registering their domain name through Wild West and that Wild West is an accredited registrar with ICANN. You agree not to represent that You are an ICANN accredited registrar or that You are in any way providing superior access to the ICANN Domain Name Registry. You also agree not to use the ICANN trademark logo in any of Your promotional materials including Your web site.

You agree to obtain each of Your customers' acceptances of Wild West's then current Domain Registration Agreement, and to retain evidence of their acceptance for a period of not less than three (3) years. Should You require that Your customers accept additional terms and conditions that are not required by Wild West, You agree that such additional terms and conditions shall not conflict with Wild West's Domain Registration Agreement and the policies and business procedures adopted by ICANN.

You agree that Wild West is not lending You access to its registrar connections or its registry access, nor will You be deemed to be a registrar in Your own right. Furthermore, You agree You will not attempt to gain access to Wild West's registrar connections or registry access. You agree to provide complete, accurate and current data for each registrant to be added to a registry in accordance with ICANN requirements for inclusion in the Whois database.

You agree to provide Your customers with adequate customer support, and to maintain contact with them with regard to providing a medium for them to communicate changes in the information they provided as part of the domain name registration process. Upon receiving corrected or updated information You will, within 5 business days, provide such information to Wild West so Wild West may update its registration records. You will retain copies of all communications between You and Your customers and will upon request provide Wild West copies of same.

6. suspension of services; breach of agreement

You agree that, in addition to other events set forth in this agreement, Your ability to use any of the services provided by Wild West is subject to cancellation or suspension in the event there is an unresolved breach of this agreement and/or suspension or cancellation is required by any policy now in effect or adopted later by ICANN.

You agree that Your failure to comply completely with the terms and conditions of this agreement and any Wild West rule or policy may be considered by Wild West to be a material breach of this agreement and that Wild West may provide You with notice of such breach either in writing or electronically (i.e. email). In the event You do not provide Wild West with material evidence that You have not breached Your obligations to Wild West within ten (10) business days, Wild West may terminate its relationship with You and take any remedial action available to Wild West under the applicable laws. Such remedial action may be implemented without notice to You and may include, but is not limited to, canceling the registration of any of Your domain names and discontinuing any services provided by Wild West to You. No fees will be refunded to You should Your agreement be cancelled or services be discontinued because of a breach.

Wild West's failure to act upon or notify You of any event, which may constitute a breach, shall not relieve You from or excuse You of the fact that You have committed a breach.

7. restriction of services; right of refusal

You agree not to use the services provided by Wild West, or to allow or enable others, to use the services provided by Wild West for the purposes of:

The transmission of unsolicited email (Spam).
Repetitive, high volume inquires into any of the services provided by Wild West (i.e. domain name availability, etc.).

If You are hosting Your domain's domain name servers ('DNS') on Wild West's servers, or are using our systems to forward a domain, URL, or otherwise to a system or site hosted elsewhere, or if You have your domain name registered with Wild West, You are responsible for ensuring that there is no excessive overloading on Wild West's DNS systems. You may not use Wild West's servers and Your domain as a source, intermediary, reply to address, or destination address for mail bombs, Internet packet flooding, packet corruption, or other abusive attack. Server hacking or other perpetration of security breaches is prohibited. You agree that Wild West reserves the right to deactivate Your domain name from its DNS system if Wild West deems it is the recipient of activities caused by your site that threaten the stability of its network.

You agree that Wild West, in its sole discretion and without liability to You, may refuse to accept the registration of any domain name. Wild West also may in its sole discretion and without liability to You delete the registration of any domain name during the first thirty (30) days after registration has taken place. Wild West may also cancel the registration of a domain name, after thirty (30) days, if that name is being used in association with spam or morally objectionable activities. Morally objectionable activities will include, but not be limited to: activities designed to defame, embarrass, harm, abuse, threaten, slander or harass third parties; activities prohibited by the laws of the United States and/or foreign territories in which You conduct business; activities designed to encourage unlawful behavior by others, such as hate crimes, terrorism and child pornography; activities that are tortious, vulgar, obscene, invasive of the privacy of a third party, racially, ethnically, or otherwise objectionable; activities designed to impersonate the identity of a third party; and activities designed to harm minors in any way. In the event Wild West refuses a registration or deletes an existing registration during the first thirty (30) days after registration, You will receive a refund of any fees paid to Wild West in connection with the registration either being canceled or refused. In the event Wild West deletes the registration of a domain name being used in association with spam or morally objectionable activities, no refund will be issued.

8. limitation of liability

You agree that Wild West's entire liability to you under this agreement, and your only remedy, in connection with any service provided by Wild West, to you under this agreement, and for any breach of this agreement by Wild West, shall be limited to the fees you paid to Wild West for the particular service in contention. Wild West and its agents and contractors shall not be liable for any direct, indirect incidental, special, or consequential damages resulting from the use of or inability to use any of Wild West's services or for the cost of obtaining substitute services. Because certain states do not permit the limitation of elimination of liability for certain types of damage, Wild West's liability shall be limited to the smallest amount permitted by law. Wild West disclaims any loss or liability resulting from:

i. access delays or interruptions to our web site or domain name registration system
ii. data non-delivery or misdelivery between You and Wild West
iii. events beyond our control (i.e. acts of God)
iv. the loss of registration or processing of a domain name or the use of a domain name
v. the failure for whatever reason to renew a domain name registration
vi. the unauthorized use of Your account with Wild West or any of
vii. services provided to You by Wild West
viii. errors, omissions or misstatements
ix. deletion of, failure to store, or failure to process or act upon email messages
x. processing of updated information to Your registration record
xi. development or interruption of Your web site
xii. errors taking place with regard to the processing of Your application
xiii. application of Wild West's Dispute Resolution Policy
xiv. any act or omission caused by You or Your agent (whether authorized by You or not)

9. indemnity

You agree to release, defend, indemnify and hold harmless Wild West and its contractors, agents, employees, offices, directors, shareholders and affiliates from and against any losses, damages or costs, including reasonable attorney's fees, resulting from any claim, action, proceeding suit or demand arising out of or related to Your (including Your agents, affiliates or anyone using Your account with Wild West whether or not on Your behalf, and whether or not with Your permission) use of the services provided by Wild West. Should Wild West be notified of a pending law suit, or receive notice of the filing of a law suit, Wild West may seek a written confirmation from You concerning Your obligation to indemnify Wild West. Your failure to provide such a confirmation may be considered a breach of this agreement.

10. representation and warranties

You warrant that all information provided by You as part of the registration process is complete and accurate. You also warrant that each registration You make is being done so in good faith and that You have no knowledge of it infringing upon or conflicting with the legal rights of a third party or a third party's registration, trademark or trade name. You also warrant that the domain name being registered will not be used in connection with any illegal activity.

You agree that Wild West makes no representations or warranties or any kind in connection with this agreement and specifically makes no guaranty to You against the possibility of objection to, or challenge of, the registration or use of any domain name You register with Wild West.

Wild West expressly reserves the right to deny, cancel or transfer any registration that it deems necessary, in its discretion, to protect the integrity and stability of the registry, to comply with any applicable laws, government rules or requirements, requests of law enforcement, in compliance with any dispute resolution process, or to avoid any liability, civil or criminal, on the part of Wild West, as well as its affiliates, subsidiaries, officers, directors and employees. Wild West also reserves the right to freeze a domain name during resolution of a dispute.

11. disclaimer of warranties

Wild West expressly disclaims all warranties of any kind, whether express or implied, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement. Wild West makes no warranty that its service(s) will meet your requirements, or that the service(s) will be uninterrupted, timely, secure, or error free, or that defects will be corrected. Wild West does not warrant, nor make any representations regarding the use, or results of, any of the services it provides, in terms of their correctness, accuracy, reliability, or otherwise.

12. severability; entirety

You agree that the terms of this Agreement are severable. If any part of this Agreement is determined to be unenforceable or invalid, that part of the agreement will be interpreted in accordance with applicable law as closely as possible, in line with the original intention of both parties to the Agreement. The remaining terms and conditions of the Agreement will remain in full force and effect.

You agree that this agreement including the policies it refers to (i.e. our Dispute Resolution Policy, etc.) constitute the complete and only agreement between You and Wild West regarding the services contemplated herein.

13. venue; waiver of trial by jury

This agreement shall be deemed entered into in the state of Arizona. Except for disputes concerning the user of a domain name registered with Wild West, the laws and judicial decisions of Maricopa county, Arizona, shall be used to determine the validity, construction, interpretation and legal effect of this agreement. You agree that any action relating to or arising out of this agreement, shall be brought in the courts of Maricopa county, Arizona.

You agree to waive the right to trial by jury in any proceeding that takes pace relating to or arising out of this agreement.

14. notices

You agree that all notices (except for notices concerning breach of this agreement) from Wild West to You may be posted on our web site and will be deemed delivered within thirty (30) days after posting. Notices concerning breach will be sent either to the email address You have on file with Wild West or mailed first class postage to the postal address You have on file with Wild West. In both cases, delivery shall be deemed to have been made five (5) days after the date sent. Notices from You to Wild West shall be made either by email, sent to the address we provide on our web site, or first class mail to our address at:
Domain Services C/O Wild West Domains, Inc., 14455 North Hayden Rd., Suite 219, Scottsdale, AZ 85260 Delivery shall be deemed to have been made by You to Wild West five (5) days after the date sent.

15. provisions specific to all registrations

You agree to be bound by the rules, policies, and agreements of each Registry from which You purchase a domain registration, which may include, but are not limited to, Top Level Domain Registries and Second Level Domain Registries.

16. provisions specific to .COM, .NET, AND .CC registrations

Indemnification

You agree to indemnify, defend and hold harmless the .COM, .NET, and .CC Registry Operator, VeriSign, Inc., and its directors, officers, employees, agents, and affiliates from and against any and all claims, damages, liabilities, costs and expenses, including reasonable legal fees and expenses arising out of or relating to the Registered Name holder's domain name registration.

17. provisions specific to .ORG registrants

Indemnification

You agree to indemnify, defend and hold harmless the .ORG Registry Operator, Public Interest Registry, and its subcontractors, shareholders, directors, officers, employees, agents, and affiliates from and against any and all claims, damages, liabilities, costs and expenses, including reasonable legal fees and expenses arising out of or relating to the Registered Name holder's domain name registration. This indemnification requirement shall survive the termination or expiration of the registration agreement.

18. provisions specific to .INFO registrants

Indemnification

You agree to indemnify, defend and hold harmless the .INFO Registry Operator, Afilias Limited, and its subcontractors, shareholders, directors, officers, employees, agents, and affiliates from and against any and all claims, damages, liabilities, costs and expenses, including reasonable legal fees and expenses arising out of or relating to the Registered Name holder's domain name registration. This indemnification requirement shall survive the termination or expiration of the registration agreement.

19. provisions specific to .WS (WEBSITE) registrations

Indemnification

You agree to indemnify, defend and hold harmless the .WS Registry Operator, Global Domains International, Inc., and its directors, officers, employees, agents, and affiliates from and against any and all claims, damages, liabilities, costs and expenses, including reasonable legal fees and expenses arising out of or relating to the Registered Name holder's domain name registration.

You agree to be bound by any registry rules, policies, and agreements for this ccTLD. The registration policies for this ccTLD are located at http://website.ws/faq/index.dhtml and are incorporated herein.

20. additional requirements for .INFO registrants

If You are registering a .INFO domain name You also agree to:

i. consent to the use, copying, distribution, publication, modification and other processing of Registered Name Holder's Personal Data by the .info Registry Operator and its designees and agents;

ii. submit to proceedings commenced under ICANN's Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy ("UDRP") and the Sunrise Dispute Resolution Policy ("SDRP");

iii. immediately correct and update the registration information for the Registered Name during the registration term for the Registered Name; and

iv. acknowledge that the Registry Operator will have no liability of any kind for any loss or liability resulting from the proceedings and processes relating to the Sunrise Period or the Land Rush Period, including, without limitation: (a) the ability or inability of a registrant to obtain a Registered Name during these periods, and (b) the results of any dispute over a Sunrise Registration.

21. additional requirements for .BIZ registrants

If You are registering a .BIZ domain name You also agree to:

.BIZ Restrictions

Registrations in the .BIZ TLD must be used or intended to be used primarily for bona fide business or commercial purposes. For purposes of the .BIZ Registration Restrictions ("Restrictions"), "bona fide business or commercial use" shall mean the bona fide use or bona fide intent to use the domain name or any content, software, materials, graphics or other information thereon, to permit Internet users to access one or more host computers through the DNS:

A. To exchange goods, services, or property of any kind;

B. In the ordinary course of trade or business; or

C. To facilitate (i) the exchange of goods, services, information, or property of any kind; or, (ii) the ordinary course of trade or business. Registering a domain name solely for the purposes of (1) selling, trading or leasing the domain name for compensation, or (2) the unsolicited offering to sell, trade or lease the domain name for compensation shall not constitute a "bona fide business or commercial use" of that domain name.

.BIZ Certification

As a .BIZ domain name registrant, You hereby certify to the best of Your knowledge that:

A. The registered domain name will be used primarily for bona fide business or commercial purposes and not (i) exclusively for personal use; or (ii) solely for the purposes of (1) selling, trading or leasing the domain name for compensation, or (2) the unsolicited offering to sell, trade or lease the domain name for compensation. For more information on the .BIZ restrictions, which are incorporated herein by reference, please see: http://www.neulevel.com/countdown/registrationRestrictions.html.

B. The domain name registrant has the authority to enter into the registration agreement; and

C. The registered domain name is reasonably related to the registrant's business or intended commercial purpose at the time of registration.

Domain Name Dispute Policy

If You reserved or registered a .BIZ domain name through us, You agree to be bound by our current domain name dispute policy that is incorporated herein and made a part of this Agreement by reference. Please take the time to familiarize Yourself with that policy. In addition, You hereby acknowledge that You have read and understood and agree to be bound by the terms and conditions of the following documents, as they may be amended from time to time, which are hereby incorporated and made an integral part of this Agreement:

A. The Uniform Domain Name Dispute Policy;

B. The Start-up Trademark Opposition Policy ("STOP"); and

C. The Restrictions Dispute Resolution Criteria and Rules.

The STOP sets forth the terms and conditions in connection with a dispute between a registrant of a .BIZ domain name ("Registrant") with any third party (other than Registry Operator or Registrar) over the registration or use of a .BIZ domain name registered by Registrant that is subject to the Intellectual Property Claim Service. The Intellectual Property Claim Service a service introduced by Registry Operator to notify a trademark or service mark holder ("Claimant") that a second-level domain name has been registered in which that Claimant claims intellectual property rights. In accordance with the STOP and its associated Rules, those Claimants will have the right to challenge registrations through independent ICANN-accredited dispute resolution providers.

The UDRP sets forth the terms and conditions in connection with a dispute between a Registrant and any party other than the Registry Operator or Registrar over the registration and use of an Internet domain name registered by Registrant.

The RDRP sets forth the terms under which any allegation that a domain name is not used primarily for business or commercial purposes shall be enforced on a case-by-case, fact specific basis by an independent ICANN-accredited dispute provider. None of the violations of the Restrictions will be enforced directly by or through Registry Operator. Registry Operator will not review, monitor, or otherwise verify that any particular domain name is being used primarily for business or commercial purposes or that a domain name is being used in compliance with the SUDRP or UDRP processes.

Domain Name Dispute Policy Modifications

You agree that we, in our sole discretion, may modify our dispute policy. We will post any such revised policy on our Web site at least thirty (30) calendar days before it becomes effective. You agree that, by maintaining the reservation or registration of Your domain name after modifications to the dispute policy become effective, You have agreed to these modifications. You acknowledge that if You do not agree to any such modification, You may terminate this Agreement. We will not refund any fees paid by You if You terminate Your Agreement with us.

Domain Name Disputes

You agree that, if Your use of our domain name registration services is challenged by a third party, You will be subject to the provisions specified in our dispute policy in effect at the time of the dispute. You agree that in the event a domain name dispute arises with any third party, You will indemnify and hold us harmless pursuant to the terms and conditions set forth below in this Agreement. If we are notified that a complaint has been filed with a judicial or administrative body regarding Your use of our domain name registration services, You agree not to make any changes to Your domain name record without our prior approval. We may not allow You to make changes to such domain name record until (i) we are directed to do so by the judicial or administrative body, or (ii) we receive notification by You and the other party contesting Your registration and use of our domain name registration services that the dispute has been settled. Furthermore, You agree that if You are subject to litigation regarding Your registration and use of our domain name registration services, we may deposit control of Your domain name record into the registry of the judicial body by supplying a party with a registrar certificate from us.

Reservation of Rights

Wild West and the .BIZ Registry Operator, NeuLevel, Inc. expressly reserve the right to deny, cancel or transfer any registration that it deems necessary, in its discretion, to protect the integrity and stability of the registry, to comply with any applicable laws, government rules or requirements, requests of law enforcement, in compliance with any dispute resolution process, or to avoid any liability, civil or criminal, on the part of Wild West and/or NeuLevel, Inc., as well as their affiliates, subsidiaries, officers, directors and employees. Wild West and NeuLevel, Inc. also reserve the right to freeze a domain name during resolution of a dispute.

Indemnification

You agree to indemnify, defend and hold harmless the .BIZ Registry Operator, NeuLevel, Inc., and its directors, officers, employees, agents, and affiliates from and against any and all claims, damages, liabilities, costs and expenses, including reasonable legal fees and expenses arising out of or relating to the Registered Name holder's domain name registration. This indemnification requirement shall survive the termination or expiration of the registration agreement.

22. provisions specific to .US registrations

You agree to be bound by any registry rules, policies, and agreements for this ccTLD. The registration guidelines for this ccTLD are located at http://www.neustar.us/policies/docs/neustar_registrar_terms.pdf and are incorporated herein. These policies may prohibit You from changing, transferring, or assigning the name You have submitted as Registrant.

The Registrant certifies that it meets the following Nexus Requirements to qualify to register to use a .US domain name.

A. Registrants must be either:

i. A natural person (i) who is a United States citizen, (ii) who is a permanent resident of the United States of America or any of its possessions or territories, or (ii) whose primary place of domicile is in the United States of America or any of its possessions, or;

ii. An entity or organization that is (i) incorporated within one of the fifty (50) U.S. states, the district of Columbia, or any of the United States possessions or territories or (ii) organized or otherwise constituted under the laws of a state of the United States of America, the District of Columbia or any of its possessions (including a federal, state, or local government of the United States, or a political subdivision thereof, and non-commercial organizations based in the United States), or;

iii. A foreign entity or organization that has a bona fide presence in the United States of America or any of its possession or territories that also (i) regularly engages in lawful activities (sales of goods or services or other business, commercial or non-commercial including not-for-profit activities) in the Unites States, or (ii) maintains an office or other property within the United States.

B. The name servers listed for all .US domain names must be based within the United States of America or any of its possessions or territories.

Registrant further certifies that Wild West has requested specific information regarding how the Registrant meets the Nexus requirement and that Registrant has willing volunteered such information. Registrant understands and agrees that such information will be verified and will be shared with the .US Registry.

Registrant understands and agrees that if such information cannot be verified, or if Registrant fails to continue to abide by the Nexus Requirements, the registered domain name shall be subject to immediate cancellation.

Indemnification

You agree to indemnify and hold harmless the .US Registry Operator, NeuStar, and its directors, officers, employees, representatives, agents, affiliates, and stockholders from and against any and all claims, suits, actions, other proceedings, damages, liabilities, costs and expenses of any kind, including without limitation reasonable legal fees and expenses, arising out of or relating to the Registrant's (i) .US domain name registration and (ii) use of any .US registered domain name.

.US Registration Restrictions

You understand and agree that when You register one of these domains, that You are prohibited from using any profanity in the domain name, pursuant to the .US policy located at http://www.neustar.us/policies/docs/registration_review_policy.pdf. The definition of profanity can be found in the Supreme Court decision, FCC v. Pacifica Foundation, made famous by George Carlin.

23. provisions specific to .NAME registered items

Eligibility Requirements - Dispute Resolution

You represent and warrant that the name You are registering is Your legal, personal name, or that You own the intellectual property rights to that name. If at any time it is discovered that it is not Your legal personal name, or Your intellectual property, the .NAME Registry Operator, Global Name Registry (GNR) and Wild West Domains reserve the right to cancel Your registration without refund, or transfer it to another party. In addition to the above You agree to be bound by the provisions of the entire Eligibility Requirements Dispute Resolution Policy. 

Consent - Defensive Registration

A Defensive Registration is a registration designed for the protection of trademarks and service marks and may be granted to prevent a third party from registering a variation of a trademark or the exact trademark. If the name You wish to register is subject to a Defensive Registration, You have three options: (i) You may register a variation of the name, (ii) You may challenge the Defensive Registration under the Eligibility Requirements Dispute Resolution Policy ('ERDRP'), or (iii) You may request Consent from the Defensive Registrant. You can request Consent by contacting the Defensive Registrant listed in the GNR whois database and requesting consent to register the .name domain. If the Defensive Registrant grants consent, they must confirm in writing that they grant consent. If the Defensive Registrant does not grant consent, you may wish to challenge the Defensive Registration under the ERDRP. The policy is available at http://www.icann.org/tlds/agreements/name/registry-agmt-appm-8aug03.htm.

Acceptable Use Policy

You agree to be bound by GNR's Acceptable Use Policy (http://www.gnr.name/downloads/aup.pdf). Among other limitations, this policy prohibits You from using your .name Email to engage in Spamming activities. You will be limited to a maximum of 500 messages sent from Your .name at a time.

Waiver of Liability

You agree that GNR and Wild West Domains will have no liability of any kind for any loss or liability resulting from (i) the processing of registration requests prior to live SRS launch, including, without limitation, the ability or inability to obtain a domain name or email address registration using these processes; or (ii) any dispute over any domain name or email address registration, including the decision of any dispute resolution proceeding related to any of the foregoing. 

Indemnification

You agree to indemnify, defend and hold harmless GNR, and its directors, officers, employees, agents, and affiliates from and against any and all claims, damages, liabilities, costs and expenses, including reasonable legal fees and expenses arising out of or relating to the Registered Item Holder's registration. You agree that this indemnification obligation shall survive the termination or expiration of this Registration Agreement. 

24. provisions specific to ONE-YEAR .BIZ, .INFO, AND .US registrations

If You are registering a .INFO or .BIZ or .US domain name and You elect to take advantage of special pricing applicable to one-year registrations, Wild West will automatically renew Your domain for an additional one-year period at the end of the first year term by taking payment from the Payment Method you have on file, unless You notify Wild West that You do not wish to renew. You will be notified and given the opportunity to accept or decline the one-year renewal prior to Your domain name expiration date. In the event You decide not to renew Your one-year .info or .biz or .us domain name for a second year, Your domain name registration will automatically revert back to Wild West and Wild West will gain full rights of registration to such domain name.

You agree that if You delete or Transfer Your .INFO or .BIZ or .US domain name during the first year, You will automatically be charged the second year renewal fees.

25. OTHER COUNTRY CODE TOP LEVEL DOMAINS

You represent and warrant that You meet the eligibility requirements of each country code top level domain ("ccTLD") You apply for. You further agree to be bound by any registry rules, policies, and agreements for that particular ccTLD. These may include, but are not limited to, agreeing to indemnify the ccTLD provider, limiting the liability of the ccTLD provider, and requirements that any disputes be resolved under that particular countrys laws.

26. provisions specific to .AT, .BE, .CO.NZ, .NET.NZ, .ORG.NZ, & .COM.MX registrations

You understand and agree that in order to register these domains, a pre-registration DNS validation check is required by the Registry.

27. additional requirements FOR .MX, AND .UK (.ORG.UK, .ME.UK, .CO.UK) registrations

You understand and agree that when You register one of these domains, that the minimum term is two years.

28. provisions specific to .BE registrants

You agree to be bound by any registry rules, policies, and agreements for this ccTLD. The registration guidelines for this ccTLD are located at http://www.dns.be/eng/DomainInfo/enduser_termsandconditions.htm and are incorporated herein.

29. provisions specific to .DE registrants

You represent and warrant that You meet the eligibility requirements of this ccTLD. You further agree to be bound by any registry rules, policies, and agreements for this ccTLD. The registration guidelines for this ccTLD are located at http://www.denic.de/en/richtlinien.html and are incorporated herein.

.DE Registration Restrictions

You represent and warrant that You or Your administrative contact has a German address, which cannot be a P.O. Box. You may not use the names of other top-level domains (e.g. .ARPA, .COM, .EDU, .GOV, .INT, .NET, .NATO, .MIL, .ORG and all country-related TLDs) or German automobile identification numbers as domain names.

30. .JP registration restrictions

You represent and warrant that You have a local presence in Japan with a home or office address. You agree that certain domains are reserved and can only be registered by certain parties. These include:

i. TLDs, other than ccTLDs, as determined by ICANN;

ii. Geographical-type .JP domain names that are defined as metropolitan, prefectural, and municipal labels;

iii. Names of primary and secondary educational organizations

iv. Names of organizations related to Internet management;

v. Names required for .JP domain name operations; and

vi. Character strings which may be confused with ASCII-converted Japanese domain names.

The complete list of .JP Reserved Domains located at http://www.nic.ad.jp/dotjp/doc/dotjp-reserved.html.

Additional Requirements for .JP Registrants

You agree to be bound by any registry rules, policies, and agreements for this ccTLD, which are incorporated herein. You must choose from the following list of Japanese Prefecture codes and submit this information with Your order. Prefecture codes are defined as follows:

01 HOKKAIDO

13 SAITAMA

25 OSKA

37 TOKUSHIMA

02 AOMORI

14 IBARAKI

26 WAKAYAMA

38 EHIME

03 IWATE

15 TOCHIGI

27 HYOGO

39 KOCHI

04 AKITA

16 GUNMA

28 TOYAMA

40 FUKUOKA

05 YAMAGATA

17 YAMANASHI

29 FUKUI

41 SAGA

06 MIYAGI

18 SHIZUOKA

30 ISHIKAWA

42 NAGASAKI

07 FUKUSHIMA

19 GIFO

31 OKAYAMA

43 KUMAMOTO

08 NIIGATA

20 AICHI

32 SHIMANE

44 OITA

09 NAGANO

21 MIE

33 YAMAGUCHI

45 MIYAZAKI

10 TOKYO

22 KYOTO

34 TOTTORI

46 KAGOSHIMA

11 KANAGAWA

23 SHIGA

35 HIROSHIMA

47 OKINAWA

12 CHIBA

24 NARA

36 KAGAWA

 

 

31. provisions specific to .NZ registrants (.CO.NZ, .ORG.NZ, .NET.NZ)

You represent and warrant that You meet the eligibility requirements of this ccTLD. You further agree to be bound by any registry rules, policies, and agreements for this ccTLD. The registration guidelines for this ccTLD are located at http://www.dnc.org.nz/story/30037-42-35.html and are incorporated herein.

If you are registering a Second Level Domain under this ccTLD, You further agree to be bound by the Second Level Domains rules, policies, and agreements, which are incorporated and made a part of this Agreement herein.

.NZ Registration Restrictions (.CO.NZ, .ORG.NZ, NET.NZ)

You represent and warrant that You are an identifiable individual over 18 years of age or a properly constituted organization.

32. provisions specific to .AT registrants

You represent and warrant that You meet the eligibility requirements of this ccTLD. You further agree to be bound by any registry rules, policies, and agreements for this ccTLD. The registration guidelines for this ccTLD are located at http://www.nic.at/en/agb/ag_agb.asp and are incorporated herein.

33. provisions specific to .UK registrants (.ORG.UK, .ME.UK, .CO.UK)

You represent and warrant that You meet the eligibility requirements of this ccTLD. You further agree to be bound by any registry rules, policies, and agreements for this ccTLD. The registration guidelines for this ccTLD are located at http://www.nominet.org.uk/ReferenceDocuments/TermsAndConditions/TermsAndConditions.html and the rules are located at http://www.nominet.org.uk/ReferenceDocuments/Rules/, and are incorporated herein.

If you are registering a Second Level Domain under this ccTLD, You further agree to be bound by the Second Level Domains rules, policies, and agreements, which are incorporated and made a part of this Agreement herein.

34. provisions specific to .CC registrants

You represent and warrant that You meet the eligibility requirements of this ccTLD. You further agree to be bound by any registry rules, policies, and agreements for this ccTLD. The registration guidelines for this ccTLD are located at http://www.enic.cc/en-def-278536184acd/en/policies/registration-agree.shtml and are incorporated herein.

35. provisions specific to .TV registrants

You represent and warrant that You meet the eligibility requirements of this ccTLD. You further agree to be bound by any registry rules, policies, and agreements for this ccTLD. The registration guidelines for this ccTLD are located at http://www.tv/en-def-1682bbf8e012/en/policies/registration-agree.shtml and are incorporated herein.

.TV Registration Restrictions

If You are registering a multi-lingual .TV domain name, You are aware of and agree that the domain name must be less than 16 characters in length. The FAQ on multi-lingual .TV domain names is located at http://www.tv/en-def-1682bbf8e012/en/multi/multi_faq.shtml.


 

Wild West Domains, Inc.
ATTN: GENERAL COUNSEL
14455 NORTH HAYDEN RD.
SUITE 219
SCOTTSDALE, AZ 85260

 

Cymru 1 Aur

Fe fydd y dudalen yma yn ymddangos yn Gymraeg yn fuan iawn.

Cymru 1 Gold - Terms of Service and Acceptable Use Policy


Sections 6 and onward of the Terms of Service section contains information on when and how you will be charged for the service, and how to cancel your account.


By signing up for a Cymru 1 Gold account subscription with Cymru 1 Limited ("Cymru 1", "us", "our", "we"), you, the subscribing client ("you", "your" "the client") agree to the terms and conditions set out below.

These terms and conditions are non-transferable. These terms and conditions constitute the entire agreement between the you and Cymru 1 and shall be interpreted under the laws of England and Wales without reference to conflict of law principles. If any term in this agreement is found to be invalid of unenforceable, it shall be deleted from this agreement and the remaining terms of the agreement shall continue in full force and effect.


Acceptable Use Policy

1. SPAM (unsolicited email)

Spamming is not permitted via our services or servers. Infringing accounts will be terminated immediately. Our definition of spamming includes but is not limited to:


Using a non-existent return address when sending commercial solicitations

Mail bombing (sending multiple messages without significant new content to the same user)

Subscribing someone else to a mailing list without that person's permission

(Please report spamming to 'abuse@Cymru1.net')


2. Site content

Cymru 1 services or servers shall not be used to host web sites which contain offensive material. Our definition of offensive includes but is not limited to material which is:

Racist


Sexist

Homophobic

Pornographic

Intended or likely to incite hatred or intolerance

Libellous

Defamatory

Harassing

Threatening

Illegal


Invasive of privacy

In addition, Cymru 1 services or servers shall not be used to

a) Store mp3 files whose copyright does not belong to you,

b) Host chat services of any type, including IRC and ICQ.


3. Dangerous Activities.

You may not use Cymru 1 services or servers to post or disseminate in any manner, any information or material which may be dangerous, damaging or injurious to persons or property or which, directly or indirectly, may be used to create danger, damage or injury to persons or property.

4. Infringement.

You may not use Cymru 1 services or servers in any manner which infringes the intellectual property rights or other proprietary rights of any third party including, without limitation, material protected by copyright, trademark, patent, trade secret, or other intellectual property right used without proper authorization.

5. Fraudulent Activities.

You may not offer or disseminate fraudulent goods, services, schemes, or promotions (i.e., make money fast schemes, chain letters, pyramid schemes), or furnish false data on any signup form, contract or online application or registration, or fraudulently use any information obtained through the use of Cymru 1 servers or services, including without limitation use of credit card numbers.

6. Harmful Activities.

You may not use Cymru 1 services or servers for disseminating or hosting harmful content including, without limitation, viruses, Trojan horses, worms, time bombs, cancelbots or any other computer programming routines that may damage, interfere with, surreptitiously intercept or expropriate any system, program, data or personal information.


7. Tortuous Activities.

You may not use Cymru 1 services or servers for any tortuous conduct, including, but not limited to, posting defamatory, libelous, slanderous, scandalous, or private information about a person or company without their consent; intentionally inflicting emotional distress; making unlawful threats; stalking, interfering with any contract or prospective economic relations; engaging in fraud or deception; engaging in sexual or other harassment; or for violating any patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights.

8. Misuse of System Resources.

You may not engage in any uses or activities that misuse Cymru 1 services, servers or system resources, including, but not limited to employing or posting programs which consume excessive CPU time or storage space; permitting use of mail services, mail forwarding capabilities, POP accounts, or autoresponders other than for your own account.


Terms Of Service

1. CYMRU 1 RESERVES THE RIGHT, AT ITS SOLE DISCRETION, TO MAKE CHANGES AND MODIFICATIONS IN SERVICE, EQUIPMENT AND THE RATES AND TERMS OF THESE TERMS AND CONDITIONS AT ANY TIME upon thirty(30) days prior notice via e-mail or standard postal mail service. Changes in rates resulting from upgrades or downgrades in the service requested by you do not require 30 days prior notice, however. Either party may terminate the service without cause or prior notice.


2. You agree to comply with the Acceptable Use Policy set forth above and to refrain from any of the unacceptable uses set forth therein. Cymru 1 reserves an absolute right to determine for itself what is abusive, pornographic, offensive, or inappropriate and will terminate the service in the event it deems any use to violate the said Policy.

3. You agree that Cymru 1 has the right and responsibility to fully cooperate in any legal investigation regarding any aspect of services, including services sold to you. Any use or attempted use of system to engage in software piracy or other illegal activities will result in an immediate termination of service.

4. You agree to indemnify and hold Cymru 1, its information providers, licensors, employees and agents harmless in connection with any controversy or legal action arising from your use of this service, including but not limited to controversies or legal action over domain name selection and web site content.


5. Although Cymru 1 works hard to prevent technical problems, system failures, and service disruptions, such occurrences are possible, particularly in connection with such things as total power losses, natural calamities, acts of war or terrorism, and destructive acts of hackers.

The security and integrity of all data and configuration information held on our servers is therefore not guaranteed in any way. It is therefore your responsibility to maintain a backup copy of your web site and any other important information you store on our servers and store the same on your own equipment. In the event of a failure that leads to the loss or damage of your data or other information held on our servers, it is also your responsibility to restore this data and information. Cymru 1 shall not be responsible for the costs you might incur in any way with the backup and restoration of any of your data.

You further agree that liability for the failure of Cymru 1 to provide the service you have subscribed to, regardless of cause or duration, shall be limited to a refund of the subscription fees paid for the month in which the failures occur, and that such refunds will only be payable at all if the failure results in you being totally unable to use more than 75% facilities you have subscribed to for more than 24 consecutive hours in that month. You also specifically agree that Cymru 1 shall under no circumstances be liable for any lost profits or other consequential damages.

NEITHER CYMRU 1 NOR ITS INFORMATION PROVIDERS, LICENSORS, EMPLOYEES OR AGENTS WARRANT THAT THE SERVICES WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR FREE; NOR DOES CYMRU 1 OR ANY OF ITS INFORMATION PROVIDERS, LICENSORS, EMPLOYEES OR AGENTS MAKE ANY WARRANTY AS TO THE RESULTS TO BE OBTAINED FROM THE USE OF THE SERVICES.

NEITHER CYMRU 1 NOR ANYONE ELSE INVOLVED IN CREATING, PRODUCING OR DELIVERING THE SERVICES SHALL BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THE SERVICES OR THE INABILITY TO USE THE SERVICES OR OUT OF ANY BREACH OF ANY WARRANTY; IT BEING UNDERSTOOD, HOWEVER, THAT THIS DISCLAIMER AND LIMITATION OF LIABILITY WILL NOT APPLY TO THE EXTENT SUCH LIABILITY IS INCAPABLE OF EXCLUSION, RESTRICTION OR MODIFICATION UNDER THE LAWS APPLICABLE TO THESE TERMS AND CONDITIONS. YOU EXPRESSLY ACKNOWLEDGE THAT THE PROVISIONS OF THIS PARAGRAPH SHALL ALSO APPLY TO ALL THIRD PARTY CONTENT AND ANY OTHER CONTENT AVAILABLE THROUGH THE SERVICES. YOU AGREE THAT YOU WILL NOT IN ANY WAY HOLD CYMRU 1 RESPONSIBLE FOR ANY SELECTION OR RETENTION OF, OR THE ACTS OR OMISSIONS OF, THIRD PARTIES IN CONNECTION WITH THE SERVICES.6. You must pay for the service on a monthly basis, in advance. On signing up for the service your first monthly payment will be taken from your credit or debit card account immediately, along with an account setup fee. Subsequent monthly payments will be taken from your credit or debit card one calendar month from then on. If you sign up on a date that does not exist in all months of the year (e.g. the 31st), then payments for those months in which the date does not exist will be taken on the last day of that month.

7. You may cancel your account at any time. However, the minimum contract period is one month, and the minimum billing period is one month. Thus if you cancel your account within one month of a payment being made by you to us via your credit or debit card, no refund will be given. Instead, your account will remain fully active for the appropriate remainder of the month you have paid for, plus an additional period as set out in section 8 (below). You can cancel your account by logging into your WorldPay account using the username and password given to you by WorldPay on completion of a successful account signup and selecting the appropriate options, or by emailing sales@cymru1.net

8. Domain registration and DNS propagation delays mean that it can take up to 72 hours before any domain you register or configure for use with the Cymru 1 service becomes visible and usable by the Internet as a whole. It can also take up to 24 hours for your account to be set up by Cymru 1 after your first sign-up. When you cancel your account, it will therefore remain active for an additional three days after the period you have paid for expires. This is a good-will gesture on the part of Cymru 1.9. Billing disputes. If at any time you believe Cymru 1 has overcharged your credit or debit card account, please contact the Cymru 1 Sales department by phone or by email, who will investigate the problem and refund you any funds that may be found to have been incorrectly charged.


10. Cymru 1 reserves all copyrights and other rights in and to any content available through the Services and identified as or claimed by Cymru 1 as proprietary to Cymru 1 (and its licensors).


11. Cymru 1 assumes no liability for damage to account files, loss of data, or connect time charges attributable to your failure to maintain confidentiality or protect your passwords from unauthorized users. Cymru 1 makes no guarantee and assumes no liability for the security of any data on any server, including secure servers. You acknowledge that there is no guaranteed privacy on the Internet and that Cymru 1 is not liable for any viewing or interception of your email, news, etc. by outside parties. Cymru 1 reserves the right to monitor your email and web hosting activity if Cymru 1 staff suspects that such activity is in violation of these terms and conditions, or if legally obliged to do so by a law enforcement agency or government authority.


12. Customer requested changes to service. Our agreement with WorldPay, the company that processes all our credit card transactions, requires us to give them at least 14 days notice before making any modifications to the monthly service payments you make to us through them. If you request an upgrade to your service, although we will make the changes you request immediately, depending on when you request the changes it can therefore take up to six weeks before your monthly payments are increased appropriately. Similarly, if you request a downgrade to your service, it can take up to six weeks for this information to be processed by WorldPay and reflected in the amount of your monthly subscription charges. HOWEVER, we will automatically refund to your card any overcharge made to it that results from this delay. This refund will occur as soon as possible after any such overcharge being made - normally within 24 hours, so you will not have to pay for an option you no longer require.13. Receipts. No paper receipts will be sent. You will receive email receipts for your purchase direct from WorldPay. No VAT receipts will be sent unless specifically asked for, in which case you will be sent them via email in PDF form.14. Technical support. Technical support is available by email or by telephone. Calls to our telephone technical support lines are charged at national rates at all times. This national-rate telephone technical support service covers your Gold account and any problems you might have with our Connect service if you subscribe to it. The telephone-based technical support service is normally available only during standard working hours, and will be closed on national and bank holidays.

 

15 (added 06/09/2002) Order Acceptance and Contract Formation
Order acceptance and the completion of or the formation of the contract between you and us will take place on the activation of the service(s) you have requested, unless we have notified you that we do not accept your order or you have cancelled it.

Non-acceptance of an order for a product or service may be a result of, but not limited to, one of the following reasons:

The product you ordered being unavailable
Our inability to obtain authorisation for your payment
The identification of a pricing or product description errorDylunio gwefannau Cymru 1

Fe fydd y dudalen yma yn ymddangos yn Gymraeg yn fuan iawn.

Terms and conditions

Definitions:

"you", "your", "the customer", "the client" = person or other legal entity ordering the web site.

"us", "Cymru 1", "Cymru 1 Limited", "our", "we"= Cymru 1 Limited

Payment

Payment for ShopWindow sites must be made by the customer in full before work on the site commences. For other site design services, a 25% deposit will be required from the customer before work commences, with the balance being payable within 14 days of the finished site being delivered. Delivery will be via email or, for a large site, by post on CD-ROM. Alternatively, if the customer provides details of an FTP account, delivery can be direct to the hosting site.

Copyright of all sites created by Cymru 1 Limited remain with Cymru 1 Limited unless and until paid for in full, at which point copyright will be deemed to have transferred to the customer. In the event of Cymru 1 Limited determining that a fraudulent transaction has taken place and that we are asked to refund monies used to pay for a site, the passing of copyright to the customer will be deemed null and void and will be retained by Cymru 1 Limited.

Customer satisfaction

If the customer is not satisfied by the site produced by Cymru 1 Limited on their behalf then at Cymru 1's discretion it will refund the customer's deposit and no balance will be payable. The copyright of the site will not be transferred to the customer in such a case.

Delivery times

When accepting an order for a web site, Cymru 1 will provide the customer with an estimated delivery date. Cymru 1 Limited, nor anyone else involved in the creating, producing or delivering of the web site accepts no responsibility for loss of business, shall not be responsible any direct, indirect, incidental, special or consequential damages arising out of late delivery.

General

NEITHER CYMRU 1 NOR ITS INFORMATION PROVIDERS, LICENSORS, EMPLOYEES OR AGENTS WARRANT THAT THE SITE DELIVERED WILL BE ERROR FREE; NOR DOES CYMRU 1 OR ANY OF ITS INFORMATION PROVIDERS, LICENSORS, EMPLOYEES OR AGENTS MAKE ANY WARRANTY AS TO THE RESULTS TO BE OBTAINED FROM THE USE OF THE SITE.

NEITHER CYMRU 1 NOR ANYONE ELSE INVOLVED IN CREATING, PRODUCING OR DELIVERING THE SITE OR RELATED SERVICES SHALL BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THE SITE OR SERVICES OR THE INABILITY TO USE THE SITE OR SERVICES OR OUT OF ANY BREACH OF ANY WARRANTY; IT BEING UNDERSTOOD, HOWEVER, THAT THIS DISCLAIMER AND LIMITATION OF LIABILITY WILL NOT APPLY TO THE EXTENT SUCH LIABILITY IS INCAPABLE OF EXCLUSION, RESTRICTION OR MODIFICATION UNDER THE LAWS APPLICABLE TO THESE TERMS AND CONDITIONS. YOU AGREE THAT YOU WILL NOT IN ANY WAY HOLD CYMRU 1 RESPONSIBLE FOR ANY SELECTION OR RETENTION OF, OR THE ACTS OR OMISSIONS OF, THIRD PARTIES IN CONNECTION WITH THE SERVICES.


You agree to indemnify and hold Cymru 1, its information providers, licensors, employees and agents harmless in connection with any controversy or legal action arising from the existance of the web site, including but not limited to controversies or legal action over domain name selection and web site content.


These terms and conditions are non-transferable. These terms and conditions constitute the entire agreement between the you and Cymru 1 and shall be interpreted under the laws of England and Wales without reference to conflict of law principles. If any term in this agreement is found to be invalid of unenforceable, it shall be deleted from this agreement and the remaining terms of the agreement shall continue in full force and effect.Y wefan hon (c) 2001 Cymru 1 Cyfyngedig. Cliciwch yma am wybodaeth hawlfraint, ymwrthodiad, a termau defnyddio safle We.